Referència: 21FUBPDIFCAFTCE1561

Naturalesa: Plaça nova

Títol: Investigador/a pre-doctoral en l'àmbit de l'anàlisi de cicle de vida i avaluació de la sostenibilitat

Tipus plaça: FUB
Any acadèmic: 2021

Inici Convocatòria: 14-07-2021
Final Convocatòria: 28-07-2021

Facultat: ----------
Departament: ----------
Grau: ----------


Hores PDI:Descripció:
El Centre Tecnològic BETA està format per un equip jove multidisciplinari de 50 investigadors, i busca incorporar una persona dinàmica, amb capacitat de lideratge i amb ganes de formar part d’aquest projecte. Estem buscant una persona interessada en l’avaluació de la sostenibilitat de productes i processos, en l’avaluació de la circularitat i en l’optimització en l’ús de recursos en tecnologies innovadores aplicades a la bioindústria.

El/la candidat/candidata s’incorporarà a la línia de recerca de “comptabilitat i optimització de la sostenibilitat” en el marc de diferents projectes europeus: H2020 RAWMINA - “Integrated innovative pilot system for Critical Raw Materials recovery from mines wastes in a circular economy context” ; H2020 VIVALDI – “innoVative bIo-based chains for CO2 VALorisation as aDded-value organIc acids”

La principal tasca de l’investigador serà el desenvolupament de les tasques relacionades amb l’avaluació de la sostenibilitat de les tecnologies implementades en el marc dels projectes RAWMINA i VIVALDI.

Funcions i tasques:
Concretament, les funcions que s’esperen del candidat/a seleccionat són:

• Responsable tècnic de les tasques relacionades amb l’avaluació i optimització de la sostenibilitat ambiental (Anàlisis de Cicle de Vida), la sostenibilitat econòmica (Anàlisi de Cicle ce Costs) i la sostenibilitat social (Anàlisi Social del Cicle de Vida).

El/la candidat/candidata també col·laborarà en altres projectes, tan competitius com de transferència amb empreses i administracions.


Titulació universitària en l'àmbit
Enginyeria química, biotecnologia, biologia, ciències ambientals o similars

Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d'obtenir-lo

Acreditació del nivell B2 d'anglès o estar en condicions d'obtenir-lo

Màster oficial que doni accés a un doctorat.


És necessari tenir carnet de conduir


• Coneixement bàsic d’anàlisi de cicle de vida
• Coneixement de software d’anàlisis de cicle de vida, en especial OpenLCA (també Gabi i/o SimaPro).
• Domini avançat d’Excel i VBA
• Coneixements en programació, especialment Python (Pandas, NumPy, Flask, etc.)


Assoliment:

Iniciativa

Orientacio a l'assoliment

Planificació i organització

Preocupacio per l'ordre i la qualitat

Gestió de l'equip:

Treball en equip i cooperació

Gestió personal:

Autoconfiança

Autocontrol

Compromís amb l'organització

Influència:

Comunicació

Empatia

Orientació a l'usuari


Incorporació dins el grup professional de PDI, Personal Docent i Investigador en la categoria de Investigador en Formació/Doctorand
Contracte laboral
Tipus contractació Eventual
Jornada a Temps Complet
Horari Jornada completa
Semestres 1r i 2n semestre
Salari brut anual: 17.426,40

Contracte a temps complet durant 3 anys per la realització d'un doctorat.


Títol Sollicitud Descripció Estat Sel·leccionar