Referència: 21FUBPASOTRIETCE1600

Naturalesa: Plaça nova

Títol: Gestor/a de projectes europeus competitius en el Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC

Tipus plaça: FUB
Any acadèmic: 2021

Inici Convocatòria: 01-09-2021
Final Convocatòria: 15-09-2021

Àrea o Servei principal: Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement (OTRI)
Àrea o Servei compartida 2: Centre Tecnològic BETA Dedicació: 0 hDescripció:
La UVic-UCC és una universitat jove i molt dinàmica de la Catalunya Central, amb un compromís especial per l’ensenyament de qualitat, la recerca innovadora i la internacionalització. L’OTRI és l’oficina tècnica que dona suport als programes de doctorat i gestiona l’activitat investigadora, la transferència de coneixement i les accions de divulgació científica de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
El Centre Tecnològic BETA està format per un equip jove multidisciplinari de més de 45 investigadors, i busca incorporar una persona dinàmica amb ganes de formar part d’aquest projecte. Es busca un especialista en gestió de projectes competitius que entri a formar part de l’equip de gestió del centre per cobrir una baixa de maternitat.
El/la candidat/a seleccionat s’encarregarà de la gestió, control i seguiment econòmic-financer de projectes europeus competitius en execució fins a dur-ne a terme la justificació final i el tancament econòmic del mateix, donant suport a l’investigador per assegurar la correcte implementació dels projectes en els terminis i formats requerits per cada organisme finançador.
Entre els projectes a gestionar hi haurà projectes coordinats, on el candidat/a actuarà com a Financial Manager, actuant d’enllaç entre els diferents membres del consorci i l’agència de finançament pel que fa tasques administratives i financeres.
També podrà donar suport a l’investigador en la preparació de propostes de finançament i en el seu enviament i acceptació.
El/la candidat/a durà a termes aquestes funcions en coordinació amb l’Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement (OTRI).

Funcions i tasques:
- Control i seguiment de projectes europeus competitius coordinats. Comunicació amb l’agència de finançament, comunicació amb els socis, preparació Grant Agreement i Consourtium Agreement, preparació i procediment de pagament dels socis, gestió amendments del consorci, etc.
- Planificació i seguiment de l’execució de la despesa i gestió de canvis de projectes competitius (gestió dels pressupostos dels ajuts de R+D, acompanyament tècnic en la planificació de projectes, anàlisi de viabilitat i redifinició del pressupost si s’escau, suport en amendments, ajustaments i resposta a requeriments, suport en la preparació d’informes financers i auditories internes).
- Sol·licitud i seguiment de contractacions laborals i/o mercantils.
- Control horari i de dedicacions del personal del centre (timesheets).
- Calendarització i seguiment del lliurament de les justificacions científico-tècniques, econòmiques i així com d’auditories.
- Garantir el compliment de les polítiques institucionals i la normativa i polítiques d’ens finançadors.
- Proporcionar suport en reunions de consorci i activitats de difusió.
- Registre i actualització continuada dels projectes en les eines de gestió de projectes interns i externs.


Titulació universitària en l'àmbit

Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d'obtenir-lo

Acreditació del nivell B2 d'anglès o estar en condicions d'obtenir-lo

Domini avançat del Paquet Office (Word, Excel, Acces, Power Point)

Experiència prèvia (mínim 2 anys) en gestió de projectes de recerca internacionals

Coneixement dels programes de finançament d’R+D+I europeus i internacionals

Experiència en l'àmbit universitari o de centres de recerca

Habilitat organitzativa i de gestió del temps

Capacitat per treballar sota pressió i subjecte a terminis


Disponibilitat per a viatjar


Titulació de doctor
Nivell C1 anglès
Experiència en gestió de projectes europeus coordinats


Assoliment:

Orientacio a l'assoliment

Planificació i organització

Preocupacio per l'ordre i la qualitat

Gestió de l'equip:

Treball en equip i cooperació

Gestió personal:

Autoconfiança

Autocontrol

Compromís amb l'organització

Flexibilitat i gestió del canvi

Influència:

Orientació a l'usuari

Pensament:

Pensament analític


Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Especialista
Contracte laboral
Tipus contractació Eventual
Jornada a Temps Complet
Salari brut anual: 30.707,85

Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Especialista Contracte laboral Tipus contractació Eventual Jornada a Temps Complet Salari brut anual: 30.707,85€ - Categoria d’especialista - Dedicació: Temps complet - Durada: per cobrir baixa de maternitat (8 mesos)


Títol Sollicitud Descripció Estat Sel·leccionar