Referència: 21FESSPDIFMHE2013

Naturalesa: Plaça nova

Títol: PDI Associat/da en l'àmbit de la Fisiologia i Histologia Humana

Tipus plaça: FESS
Any acadèmic: 2021

Inici Convocatòria: 19-10-2021
Final Convocatòria: 02-11-2021

Facultat: Facultat de Medicina
Departament: Departament de Medicina
Grau: Medicina


Hores PDI: Docència: 184, Total: 184 Descripció:
La UVic-UCC és una universitat jove i molt dinàmica situada a la Catalunya Central, amb un compromís especial per l’ensenyament de qualitat, la recerca, la transferència, la innovació i la internacionalització.

La Facultat de Medicina inicia un procés de contractació per a incorporar PDI Associat/da en l'àmbit de la Fisiologia i Histologia

Funcions i tasques:
El/la candidat/a haurà d’impartir 4,6 crèdits de docència a les assignatures d'Estructura i Funció del Cos Humà II i III. Haurà de poder explicar amb una dimensió pràctica i teòrica el temari de l’assignatura definida aquí


Titulació universitària en l'àmbit
Grau o llicenciatura en Ciències de la Salut o Ciències de la Vida

Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d'obtenir-lo

Estar en actiu com a professional en l'àmbit en el moment de la contractació

Experiència professional en l'àmbitExperiència en docència universitària en els continguts propis de l'assignatura en el Grau en Medicina.
Experiència docent en l'àmbit mitjançant metodologia d'aprenentatge basada en casos clínics.
Doctorat en l'àmbit de Ciències de la Salut o en l'àmbit de la Biomedicina.
Nivell B2 d'anglès.
Nivell C1 o B2 d'altres llengües diferents a l'anglesa.


Assoliment:

Iniciativa

Orientacio a l'assoliment

Planificació i organització

Preocupacio per l'ordre i la qualitat

Gestió de l'equip:

Treball en equip i cooperació

Gestió personal:

Autoconfiança

Autocontrol

Compromís amb l'organització

Influència:

Comunicació

Empatia

Orientació a l'usuari


Incorporació dins el grup professional de PDI, Personal Docent i Investigador
Contracte laboral
Tipus contractació EventualTítol Sollicitud Descripció Estat Sel·leccionar