Referència: 21FESSPDIFMHI2017

Naturalesa: Plaça nova

Títol: PDI Associat/da en l'àmbit de Mindfulness and Health

Tipus plaça: FESS
Any acadèmic: 2021

Inici Convocatòria: 19-10-2021
Final Convocatòria: 02-11-2021

Facultat: Facultat de Medicina
Departament: Departament de Medicina
Grau: Medicina


Hores PDI: Docència: 80, Total: 80 Descripció:
La UVic-UCC és una universitat jove i molt dinàmica situada a la Catalunya Central, amb un compromís especial per l’ensenyament de qualitat, la recerca, la transferència, la innovació i la internacionalització.

La Facultat de Medicina inicia un procés de contractació per a incorporar PDI Associat/da en l'àmbit de Mindfulness and Health

Funcions i tasques:
El/la candidat/a haurà d’impartir 2 crèdits de docència a l’assignatura Mindfulness and Health. Haurà de poder explicar amb una dimensió pràctica i teòrica el temari de l’assignatura definida aquí. Haurà de fer tasques de coordinació de la docència de l’assignatura.


Titulació universitària en l'àmbit
Grau o Llicenciatura en Ciències de la Salut o Psicologia

Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d'obtenir-lo

Assignatura impartida en llengua anglesa. Es requereix acreditació nivell C1 d’anglès o estar en condicions d’obtenir-lo.

Estar en actiu com a professional en l'àmbit en el moment de la contractació

Experiència professional en l'àmbit

Presentar un document breu (2-3 pàgines) amb el pla de treball de l'assignatura tenint en compte els resultats d'aprenentatge i els continguts de l'assignatura.Experiència docent en l'àmbit mitjançant metodologia d'aprenentatge basada en casos clínics.
Experiència Docent universitària en l'àmbit de les Ciències de la Salut o Psicologia.
Doctorat en Ciències de la Salut o de la Vida o Psicologia.
Acreditació de l’AQU o altres agències de qualitat
Experiència investigadora.
Nivell C1 o B2 d'altres llengües diferents a l'anglesa.


Assoliment:

Iniciativa

Orientacio a l'assoliment

Planificació i organització

Preocupacio per l'ordre i la qualitat

Gestió de l'equip:

Treball en equip i cooperació

Gestió personal:

Autoconfiança

Autocontrol

Compromís amb l'organització

Influència:

Comunicació

Empatia

Orientació a l'usuari


Incorporació dins el grup professional de PDI, Personal Docent i Investigador
Contracte laboral
Tipus contractació IndefinidaTítol Sollicitud Descripció Estat Sel·leccionar