Referència: 22FUBPASRIPTCE4319

Naturalesa: Plaça nova

Títol: Tècnic en l'àmbit de recerca en lingüística aplicada i didàctica de la llengua

Tipus plaça: FUB
Any acadèmic: 2022 - 2023

Inici Convocatòria: 27-07-2022
Final Convocatòria: 31-08-2022

Àrea o Servei principal: Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement (OTRI)

Tipus personal contractat per projectes: PDI-R: PDI col·laborador

Grup de recerca.: Ciències Socials

Unitat: Educació, Llenguatge i Literatura (GRELL)Descripció:
La UVic-UCC és una universitat jove i molt dinàmica de la Catalunya Central, amb un compromís especial per l’ensenyament de qualitat, la recerca innovadora i la internacionalització. L’OTRI és l’oficina tècnica que dona suport als programes de doctorat i gestiona l’activitat investigadora, la transferència de coneixement i les accions de divulgació científica de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Funcions i tasques:
• Breu descripció del lloc de treball
 El tècnic/a formarà part d’un projecte de recerca en didàctica de la llengua i adquisició de llengües sobre retroacció correctiva escrita. Desenvoluparà tasques de gestió, anàlisi i difusió dels resultats del projecte.

• Relació de les funcions i detall de les tasques
 Recollida de dades
 Gestió de dades
 Anàlisi de dades
 Redacció d’informes de recerca
 Organització d’esdeveniments de difusió de la recerca

• Relació de les funcions i detall de les tasques
 Gestió de dades
 Anàlisi de dades
 Redacció d’informes de recerca
 Organització d’esdeveniments de difusió de la recerca


Títol cicle formatiu Nivell
Cicle Formatiu de Grau Superior en l'àmbit.

Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d'obtenir-lo

Acreditació del nivell B2 d'anglès o estar en condicions d'obtenir-lo

Tenir entre 16 i 29 anys

Estar inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya en el moment de la contractació Formació universitària en didàctica de la llengua o disciplines afins (educació, filologia, llengües aplicades, traducció) o bé grau/màster en disciplines en què s’assoleixen competències de metodologia de la recerca (psicologia, sociologia i semblants).
 Experiència en la participació en projectes de recerca
 Experiència en gestió de dades
 Experiència en programari d’anàlisi de dades (SPSS, R, Excel, NVivo, Atlas.ti, etc.)
 Grau en educació (infantil, primària) o màster de secundària
 Coneixement oral i escrit de llengües estrangeres
 Capacitat de treball en equip


Assoliment:

Iniciativa

Planificació i organització

Gestió de l'equip:

Treball en equip i cooperació

Gestió personal:

Compromís amb l'organització

Influència:

Comunicació

Pensament:

Pensament analític


Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Tècnic/a
Contracte laboral
Tipus contractació Eventual
Jornada a Temps Complet
Salari brut anual: 24.364,95€


Consulta aquí els avantatges de treballar a la UVic-UCC

Títol Sollicitud Descripció Estat Sel·leccionar